นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

(ตามประกาศที่ UG.039/2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เรียกร้อง ยอมรับ หรือการกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน หรือในรูปแบบของการบริจาคแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใดที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Grievance Mechanism)

จดหมายธรรมดา
Electronic mail

คุณสุชาติ นาคะโยธินสกุล

ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

บริษัท แก้วปราการ จำกัด

49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

email: [email protected]

Mr. Suchat Nakayothinsakul

Committee Chairman Internel Audit Committee

UNION GLASS CO., LTD.

49 Moo3, Buddharaksa Rd., Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280 Thailand

email: [email protected]

ข้อมูลที่อยู่บริษัท

49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280