csr-2-2Builder
บริษัท แก้วปราการ จำกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัท แก้วปราการ จำกัด ได้เข้าร่วม “ โครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ” ภายใต้การสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยทาง บริษัท แก้วปราการ จำกัด ได้จัดทำโครงการชื่อว่า การลดปริมาณทรายสูญเสียสะสมในบ่อน้ำใช้โรงงาน (Resource Recovery) ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – เดือนสิงหาคม 2564

  พบว่าผลจากการดำเนินโครงการ การลดปริมาณทรายสูญเสียสะสมในบ่อน้ำใช้โรงงาน จากประมาณ 4.18% เหลือเพียง 2.02 % ลดลง 2.16 % คิดเป็นปริมาณทรายที่ลดลงไปสะสมในบ่อน้ำร้อยละ 51.67 คิดเป็นมูลค่าทรายที่นำกลับไปขายได้เดือนละ 4,845 บาท ซึ่งในระยะเวลาการทำโครงการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการตลอดมา

  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คุณชายชาญ นาวิกนิเวท ตำแหน่ง EMR เป็นตัวแทนในการรับมอบประกาศนียบัตรจากตัวแทนที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้สำเร็จลุล่วง

csr-2-2Builder
csr-2-2Builder
csr-2-2Builder
To Top