ร่วมงานกับเรา

สวัดิการที่คุณจะได้รับ

1. โบนัสประจำปี
2. เบี้ยขยัน
3. ค่าตำแหน่ง
4. เงินช่วยครอบครัวกรณีเสียชีวิต
5. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
6. ปรับเงินประจำปี
7. ค่ากะ
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. รถรับ-ส่ง
10. ข้าวฟรี
11. ซื้อแก้วราคาถูก
12. เครื่องแบบพนักงาน
13. ตรวจสุขภาพประจำปี
14. ประกันสัง และอื่นๆ ตามเงื่อนไข
15. เยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ติดต่อ 0-23826911

วิศวกรผลิต
จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่และรายละเอียด
1. ร่วมวางแผนการผลิต วางแผนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิต และสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด
2. ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
4. นำแผนงานและข้อกำหนดในกระบวนการผลิตไปปฏิบัติให้บรรลุผล รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, อุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในการผลิตขวดและแก้ว ด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบเพลส
4. มีทักษะด้านการบังคับบัญชา, การประสานงาน, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีประสบการณ์ด้านงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแก้ว หรือที่ใกล้เคียง 3 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2015