Mobirise
สวัสดิการที่คุณจะได้รับ

1. โบนัสประจำปี

2. เบี้ยขยัน

3. ค่าตำแหน่ง

4. เงินช่วยครอบครัวกรณีเสียชีวิต

5. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน

6. ปรับเงินประจำปี

7. ค่ากะ

8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9. รถรับ-ส่ง

10. ข้าวฟรี

11. ซื้อแก้วราคาถูก

12. เครื่องแบบพนักงาน

13. ตรวจสุขภาพประจำปี

14. ประกันสัง และอื่นๆ ตามเงื่อนไข

15. เยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- วิศวกรผลิต

หน้าที่และรายละเอียด

1. ร่วมวางแผนการผลิต วางแผนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิต และสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

2. ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

4. นำแผนงานและข้อกำหนดในกระบวนการผลิตไปปฏิบัติให้บรรลุผล รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, อุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ในการผลิตขวดและแก้ว ด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบเพลส

4. มีทักษะด้านการบังคับบัญชา, การประสานงาน, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

6. มีประสบการณ์ด้านงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแก้ว หรือที่ใกล้เคียง 3 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ช่างไฟฟ้า

หน้าที่และรายละเอียด

1. ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

2. ตรวจสอบ ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือซ่อมบำรุงต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

3. ติดตั้ง ดัดแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ระบบสื่อสาร

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

2. ปวช., ปวส., สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- วิศวกร IE อาวุโส ( Sr. IE Engineer )

หน้าที่และรายละเอียด

1. ออกแบบ วิเคราะห์ กระบวนการ วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ในสายการผลิต

2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังการผลิต สายการผลิต การจัดวางเครื่องมือ และเครื่องจักร เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

3. ตรวจสอบวิธีการดำเนินการ การปฏิบัติ การผลิต กำหนดระเบียบ วางแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต

4. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ตรงด้าน Industrial Engineering หรือ Process Engineering 5 ปี ขึ้นไป

4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีความรู้ในเครื่องมือการเพิ่มผลผลิต