သင္္တို႔ဘာအေရာင္လိုခ်င္ပါသလဲ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္အေရာင္ေပါင္း(၆၀)ထက္ပိုမိုေသာအေရာင္မ်ားရွိပါသည္။
ရိုက္ႏွိပ္ရန္အတြက္အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးေသာသာမိုပလပ္စတစ္မွင္ရည္ကိုသာေရြးုျခယ္

 • Blue, Purple

  U-8108
  Starry Night Blue

  U-8307
  Blue Nova

  U-8301
  Evening Blue

  U-8302
  Nova Scotia Blue

  U-8103
  Sea to Shining Sea

  U-8304
  Swiss Blue

  U-8306
  Steel Blue

  U-8305
  Caribbean Blue Water

  U-9501
  Pressed Violet

  U-9502
  French Lilac

  U-9503
  Fancy Pants

  U-9504
  Purple Heart

  U-9505
  Cupid's Dart

 • Green

  U-5301
  N.V.Green

  U-5302
  Picnic Haven

  U-5303
  The Back Nine

  U-5304
  Latest Look

  U-5305
  September Sun

  U-5306
  Lime Ricky

  U-5307
  Fresh Sprout

  U-5308
  Green Mile

  U-5309
  Jadeite

  U-5310
  English Countryside

  U-5311
  Time for Teal

  U-5312
  Highland Grass

 • Red

  U-3300
  Red

  U-3301
  Rapture

  U-3302
  Painter's Red

  U-3307
  Neon Red

  U-3303
  Party Pink

  U-3304
  Unspoken Love

  U-3305
  May Flowers

  U-3306
  Tara

  U-4301
  Toasted Brown

  U-4302
  Reid Brown

  U-4303
  Cinnamon

  U-4304
  Capilano Bridge

  U-4305
  Grazing Fawn

  U-4306
  Latte

  U-4307
  Soft Pumpkin

  U-4308
  Toasted Pecan

 • Orange

  U-6301
  Firefly

  U-6302
  Yellow Roses

  U-6303
  Golden Retriever

  U-6304
  Sunrays

  U-6305
  Sundance

  U-6306
  Cotton Tail

  U-6307
  Golden Nugget

  U-7301
  Tawny Day Lily

  U-6302
  Byzantine

  U-6303
  Orange Juice

  U-6304
  Oxford Gold

  U-6305
  Summer Sun Pink

  U-6308
  Light as a Feather

 • Black

  U-0301
  White

  U-0401
  Graytint

  U-0402
  Pigeon Gray

  U-1401
  Nickel

  U-1302
  Silent Night

  U-1303
  Stormy Sky

  U-1304
  Delray Gray

  U-2301
  Black

အသံုးျပဳထားပါသ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စက္ရံု၌ ဖန္ခြက္မ်ားေပၚတြင္ လူၾကီးမင္းတို႔၏ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို အေရာင္ ၈ ေရာင္အထိ ရိုက္ႏွိပ္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါသည္။

Mobirise Mobirise