"ယူနီယမ္ဂလပ္(စ္)သည္ အၾကမ္းခံဖန္ထုတ္ကုန္မ်ားထဲတြင္ အာရွပစိဖိတ္ကို ဦးေဆာင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဖန္ထည္မ်ားထုတ္လုပ္ေသာ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီ (၃) ခုအနက္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ေသာက္ေရခြက္၊ ေကာ္ဖီခြက္၊ လက္ဖက္ရည္ခြက္ႏွင့္ ေအာက္ခံပန္းကန္ျပားမ်ား၊ ဘီယာခြက္၊ မတ္ခြက္၊ ပန္းကန္ျပားမ်ား၊ ပန္းကန္လံုးမ်ားႏွင့္ စီးကရက္ျပာခြက္မ်ား အစရွိေသာ ဖန္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လွ်က္ရွိပါသည္။"

မိမိတို႔စိတ္ကူးအျမင္

ယူနီယမ္ဂလပ္(စ္)ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ အာရွတြင္းအရည္အေသြးျမင့္ဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သံုးစြဲသူမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစနိုင္ရန္အတြက္သာမက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္လည္းသင့္ေတာ္ေအာင္ အဓိကထားထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

ယူနီယမ္ဂလပ္(စ္)ကုမၸဏီလီမိတက္သည္မိမိတို႔ႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚတြင္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲလာေသာေခတ္ႏွင့္အညီ နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားကို စက္ရံု၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာအ၀၀တြင္ ထည္႔သြင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစနိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဥပမာ - နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းလွ်က္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျခင္း။

သမိုင္းေၾကာင္း

Mobirise

၁၉၇၃ တြင္

Mitpol ကုမၸဏီအျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္ ဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္ နိုင္ငံတကာအထိထိုးေဖာက္နုိင္ေသာ ထိုင္းတံဆိပ္ဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ ပါသည္။

Mobirise

၁၉၇၇ တြင္

အဓိကေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ “Mitpol” ကုမၸဏီဟူေသာအမည္မွ “Union Glass”ကုမၸဏီဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အျခားနိုင္ငံမ်ားမွတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

Mobirise

၂၀၀၄ တြင္

ဖန္သားေပၚတြင္ ေဆးေရာင္စံုရိုက္ႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို သံုးစြဲသူမ်ားနွင့္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

Mobirise

၂၀၀၇ တြင္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Awards

Certificates