ထိုင္းနိုင္ငံ အေျခဆိုက္ရုံး

လိပ္စာ - ၄၉ မို ၃၊ ဆမူပတ္ခရန္ ၁၀၂၈၀
ဖုန္း- (+၆၆) ၂-၇၀၁-၄၆၄၈ လိုင္းခြဲ ၉ ၊(+၆၆) ၂-၃၈၂-၆၉၀၉ လိုင္းခြဲ ၁၀
ဖက္(စ္)- (+၆၆)၂-၃၈၂-၆၉၁၁

ျပည္တြင္း အေရာင္းဌာန

အီးေမး(လ္)- premium@unionglassthai.com
Sales@unionglassthai.com
ဖုန္း (+၆၆)၂-၇၀၁-၃၁၀၄
ဖက္(စ္) – (+၆၆) ၂-၃၈၂- ၆၉၁၁

ျပည္ပ အေရာင္းဌာန

အီးေမး(လ္)- export@unionglasstai.com
အေရာင္းအဖြဲ႔ - (+၆၆) ၈၁- ၇၃၄ - ၁၂၀၄ ၊ (+၆၆) ၈၆-၃၄၂-၆၆၄၈
ဖုန္း - (+၆၆) ၂-၇၀၁-၃၂၉၄
ဖက္(စ္)- (+၆၆)၂-၃၈၂-၆၉၁ျ

မန္မာအေရာင္းဌာန

အီးေမး(လ္) : myanmar@unionglassthai.com